دوره ها – جدولی 03

دوره ها – جدولی 03

4 دوره آیتم
﷼12,500,000.00 ﷼8,500,000.00

پروژه ویژه کنکوری‌ها

21 درس
0 دانشجو
﷼12,500,000.00 ﷼8,500,000.00

پروژه ویژه سال یازدهم

19 درس
0 دانشجو
﷼12,500,000.00 ﷼8,500,000.00

پروژه ویژه سال دهم

18 درس
0 دانشجو
رایگان

پروژه رایگان سه روزه

0 دانشجو

رایگان برای 10 روز

دوره کارشناسی ارشد سرمایه گذاری شخصی

مشترک شوید و جایزه بگیرید!
اطلاعات شما هرگز با شخص ثالث به اشتراک گذاشته نمی شود